خوش آمدید

تایید صلاحیت....تایید صلاحیت 5 کاندید شورای اسلامی کلاونگاه.....

در جریان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا کلاونگا صلاحیت آقایان علی تورانی ، صفی الله رحمانی ، ایمان تورانی ، مجید توکلی و سبحان پیش آهنگ مورد تایید هیات نظارت قرار گرفته استکپی
لینک اشتراک گذاری